Pro-actieve communicatie vóóraf in plaats van discussies áchteraf

Of, en hoe soepel, een Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik wordt afgegeven door het bevoegd gezag, wordt in grote mate bepaald door de wijze van communicatie en de kwaliteit en volledigheid van de gegevens op basis waarvan de desbetreffende ambtenaar een oordeel moet vellen. Het pas aan het eind van een bouwproject betrekken van de vergunningverstrekker bij belangrijke onderdelen, zoals brandveiligheid, leidt in de meeste gevallen tot discussies en in sommige gevallen zelfs tot gedeeltelijke sloop om alsnog te voldoen aan de gestelde eisen. Wordt deze betrokkenheid, in combinatie met openheid van zaken en transparantie in de aangeleverde gegevens, echter al in een vroegtijdig stadium van het bouwproces gewaarborgd, dan bevordert dit in grote mate de medewerking van de ambtenaar en kwestie en kan er nog tijdig en eenvoudig worden bijgestuurd om aan diens wensen en eisen te voldoen.

Doorvoeringsboek

Firejob heeft hiertoe het Doorvoeringsboek ontwikkeld, waarin op een zeer duidelijke manier inzicht wordt gegeven in de toe te passen materialen, de wijze waarop Firejob deze materialen verwerkt en de onderbouwing (middels test- en classificatierapporten) van de uiteindelijke brandwerende oplossing. Het bevoegd gezag heeft door middel van het Doorvoeringsboek volledig inzage in de brandwerende afdichtingen, kan reeds vóór de start van de afbouwwerkzaamheden eventuele op- en aanmerkingen plaatsen en heeft na bestudering en goedkeuring van de in het Doorvoeringsboek beschreven oplossingen een zeer gebruiksvriendelijk middel om gedurende het project de gemaakte brandwerende afdichtingen te toetsen. Het verstrekken van de Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, althans voor wat betreft de brandwerende afdichtingen, is dan nog slechts een formaliteit.

Leidraad, ook voor opdrachtgever

Naast een gedegen onderbouwing in het kader van de Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik, worden de drie-dimensionaal getekende details in het Doorvoeringsboek ook veelvuldig door aannemers, installateurs en isolateurs gebruikt om na te gaan welke randvoorwaarden er vanuit de brandveiligheid worden gesteld aan de door hen te verzorgen sparingen, installatie-onderdelen of isolatie. Door een goede afstemming in het voortraject tussen Firejob en de hoofd- en nevenaannemer(s) aan de hand van de in het Doorvoeringsboek beschreven oplossingen, kunnen problemen gedurende de uitvoering van de montagewerkzaamheden zoveel mogelijk worden voorkomen en worden daarmee faalkosten tot een minimum beperkt.

Firejob Selector

Met de Firejob Selector vindt u eenvoudig in een paar stappen de beste brandwerende oplossing voor uw doorvoering. De Firejob Selector geeft op een zeer duidelijke manier inzicht in de toe te passen materialen, de wijze waarop Firejob deze materialen verwerkt en de onderbouwing van de uiteindelijke brandwerende oplossing. Deze App is tevens een zeer gebruiksvriendelijk middel om tijdens of na afronding van het project de gemaakte brandwerende afdichtingen te toetsen. De App is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en App Store.

Meer weten over het doorvoeringsboek?

Martin Arendse

Technisch Adviseur
Firejob

  +31 (0)416 56 10 10
  martin@firejob.nl

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.